Meny

Bønes Idrettslag

Tilsvar til avisartikkel i Sydvesten

I artikkelen i Sydvesten 24. juni 2014 vedrørende aerobic-tilbudet som Bønes IL har frontet fremlegger representant Per Terje Torkildsen en rekke misvisende påstander. Hovedstyret ønsker å redegjøre for de faktiske forhold i saken.

Bønes IL har i hele denne prosessen forholdt seg til aerobic-instruktør, Ina Gangdal. Idrettslaget har jevnlig informert henne om hva styret har besluttet. Flytting av aerobic-tilbudet fra klubbhuset til Fjellsdalen skole var avstemt mot instruktør. Vedkommende hadde ingen innvendinger mot dette. Gjennom denne prosessen har instruktør eller representanter for aerobic-gruppen vært tilstede ved fire hovedstyremøter. Hovedstyret har lagt frem ulike løsningsforslag for videre drift uten at dette har ført frem. Vi registrerer at all informasjon ikke har nådd frem til alle medlemmene av gruppen.

Aerobic er ikke en særgruppe på linje med fotball, håndball og idrettsskole, men et alternativt tilbud som idrettslaget har frontet. Deltagerne betalte en treningskontingent som skulle dekke lønn inkl. sosiale kostnader, leie av lokaler og andel felleskostnader.

I avisartikkelen refereres det til 60 fullt betalende utøvere, mens det korrekte er 39. I tillegg betaler 24 halv treningsavgift og 10 har ikke betalt. Aerobic-tilbudet har de siste fem årene gått med underskudd. De har heller ikke betalt for leie av lokaler. Hovedstyret og Årsmøtet kan ikke lengre tillate at barneidretten subsidierer videre drift av dette tilbudet.

Saksgang

18.06.2013: Aerobic-tilbudet oppe i hovedstyremøte i forbindelse med manglende inntjening

11.09.2013: Ina Gangdal informeres om status og ble enig om flytting av trening til Fjellsdalen skolen

14.11.2013: Styret behandler mottatt skriv og underskriftkampanje fra aerobicen

16.11.2013: E-post til Linda Eide hvor styret bekrefter mottak av underskriftskampanje og at Hovedstyret ikke vil endre sin beslutning om flytting av treningstilbudet til Fjellsdalen skole

22.11.2013: E-post til representant Benthe Helen Sandtorv vedrørende begrunnelse for flytting av treningstilbudet

26.03.2014: Årsmøtet vedtar: «Tilbudet avvikles i Bønes IL sin regi i august 2014 hvis ikke det foreligger en økonomisk drivverdig modell.» 

27.03.2014: E-post til Ina Gangdal om Årsmøtets vedtak og fremlagt forslag til løsning.

06.05.2014: Kristine Angell representerer aerobic-gruppen. Hun informeres om styrets krav til økonomisk bærekraftig drift av tilbudet.

25.05.2014: Forslag til annonseringstekst for høstens tilbud sendes hovedstyret

26.05.2014: Christian Kanzler kommenterte på teksten og gjentar at det ikke er midler til videre drift i juni.

11.06.2014: Møte utenfor klubbhuset i forbindelse med at aerobictreningen ikke aksepteres gjennomført.

18.06.2014: Christian Kanzler blir kontaktet av journalist fra Sydvesten for å kommentere saken

23.06.2014: Christian Kanzler etterspør om det foreligger en felles forståelse for prosessen videre og om Ina hadde kjennskap til innholdet i artikkelen som skulle komme i Sydvesten. .

I tillegg har det vært en rekke telefonsamtaler mellom ulike representanter for aerobic-gruppen og hovedstyremedlemmer. Styremedlemmer har også blitt kontaktet privat av aerobicmedlemmer.

Christian Kanzler

Styreleder Bønes IL

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny